Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady
při Základní škole nám. Curieových
pro období 2020 – 2023

Složení školské rady ve školním roce 2020/2023

 předsedkyně

JUDr. Jana Hrstková, Ph.D., LL.M.

zástupci rodičů

 

Ing. Petr Hejma

Ing. Petra Dienstbierová

PaedDr. Věra Dvořáková

zástupci zřizovatele

Martina Mamula, DiS.

Bronislava Baboráková, Dis.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Radka Pištorová

Ing. Iveta Trefná

Školská rada

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 
 • následnému uskutečňování
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní 
 • řád, a navrhuje jejich změny
 • d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 
 • a středních školách
 • e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se 
 • k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
 • g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 
 • vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

soubory školská rada