Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Kontaktní e-mail pro školskou radu: skolskarada@zscurie.cz

Složení školské rady při Základní škole nám. Curieových pro období 2023 – 2026

Zástupci rodičů

Ing. Petra Dienstbierová
Ing. Petr Hejma – předseda školské rady
Ing. Kateřina Pokorná

Zástupci zřizovatele

Ing. Karel Grabein Procházka
Bronislava Sitár Baboráková, Dis.
PhDr. et Lic. Traian Urban

Zástupkyně pedagogických pracovníků

Mgr. Radka Pištorová
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
Ing. Iveta Trefná

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Volby zástupců a jmenování do školské rady pro období 2023/2026

Jednací řád školské rady

Zápisy z jednání školské rady