Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Kontaktní e-mail pro školskou radu: skolskarada@zscurie.cz

Složení školské rady při Základní škole nám. Curieových pro období 2020 – 2023

Zástupci rodičů

Ing. Petr Hejma
Ing. Petra Dienstbierová
Ing. Kateřina Pokorná

Zástupci zřizovatele

PaedDr. Věra Dvořáková
PhDr. Traian Urban, Ph.D.
Bronislava Baboráková, Dis. – předsedkyně ŠR

Zástupkyně pedagogických pracovníků

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
Mgr. Radka Pištorová
Ing. Iveta Trefná

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zápisy z jednání školské rady