Obecné předpoklady a východiska realizace programu

Program vzdělávání pro mimořádně nadané žáky přímo vychází z myšlenek školního vzdělávacího programu Šance, na který přímo navazuje. Jeho struktura je realizován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Formálně i obsahově je realizován dle platných legislativních norem a dokumentů MŠMT, jimiž jsou:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb

ilustrační foto

Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných žáků (MNŽ) v rozumových oblastech na 1. stupni ZŠ kontinuálně od 1.9.2006

Základní škola nám. Curieových je školou multikulturní, prolínají se v ní různé skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, které se snažíme uspokojit. Jednou z těchto skupin jsou i mimořádně nadaní žáci.

Naším cílem je vychovat schopné, sebevědomé a sociálně zdatné mladé jedince, proto ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaných žáků kombinujeme jejich integraci se segregací.

Nadaní žáci jsou na prvním stupni integrováni do kmenových tříd a na určité předměty jsou segregováni do skupinky napříč ročníkem, podobně jako je tomu u jazykových skupin. Do této skupiny jsou zařazováni na základě schválené žádosti zákonných zástupců žáka a odborného posudku odpovídajícího školského poradenského zařízení.

Cílem takto koncipované výuky mimořádně nadaných žáků je poskytnout jim dostatečné možnosti k jejich rozvoji. Při splnění základních požadavků na obsah učiva je dětem umožněno pracovat na nadstandardních úkolech, věnovat se zajímavým projektům, poznávat týmovou práci, najít si nové cesty svého vývoje.

Spolupracující a poradní instituce

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4
Francouzská 56, Praha 10
PhDr. Pavla Picková
tel. 267 997 011, e-mail poradna@ppppraha.czwww.ppppraha.cz

Další kontakty:

Nový způsob hodnocení nadaných žáků

Co přináší užitečného?

 • Jasné oddělení učiva běžné třídy a nadstavbového učiva
 • Zřetelnější formulace požadavků na výuku i žáky, cílů a výstupů
 • Motivace žáků k lepšímu výkonu a zodpovědnosti za svou práci.
 • Jasné stanovení pravidel.

V čem spočívá?

 • Srovnatelné hodnocení žáků skupin MNŽ.
 • Známka na vysvědčení ve spolupráci s TU za učivo kmenové třídy, za nadstavbu slovní
  hodnocení –podkladem bodové hodnocení a plánpožadovaných výstupů
 • Kreditní systém – maximální počet bodů (kreditů) 150, rozdělí se mezi předměty a vyučující
 • Vyučující si stanoví podle definovaného nadstavbového učiva počty bodů na jednotlivé práce žáků (pololetní, projekty…)

Průchodnost skupin MNŽ

 • nový žák – posudek PPP + 2 měsíce diagnostický pobyt
 • při nesplnění bodového limitu 100 bodů za pololetídítě odchází z programu MNŽ do kmenové třídy
 • pokud se bude chtít vrátit, musí vypracovat prázdninovou práci a návrat je možný pouze do naplnění kapacity skupiny
 • po opětovném návratu do skupiny MNŽ se s žákem nakládá jako s novým (posudek, diagnostika)