• Důležitý výchovný partner rodiny a školy.
  • Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifická nadání dětí.
  • Zajišťuje zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci dětí.
  • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.
  • Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

Vedoucí ŠD Ivana Komárková: 723 334 569, ivana.komarkova@zscurie.cz

RANNÍ ŠD:  06:30 – 07:40
ODPOLEDNÍ ŠD:11:40 – 16:00
VEČERNÍ ŠD:16:00 – 18:00

Prosíme o dodržování provozní doby školní družiny. Při opakovaném vyzvedávání dítěte ze školní družiny po ukončení provozu (tj. pondělí – pátek 18:00) je zákonný zástupce povinen podepsat se do sešitu pozdních příchodů. V případě 3 takových zpoždění bude dítě po dohodě s ředitelkou školy ze školní družiny vyloučeno.

  1. Provoz ranní ŠD probíhá v přízemí v učebně společné ŠD.

Odpolední družinu zajišťují jednotlivá oddělení ve svých třídách. 

Přípravnou třídu přebírá ve 14:30 hodin 2. Z.

KDO SE ODPOLEDNE STARÁ O VAŠE DĚTI?

Kontakt na vychovatele: jmeno.prijmeni@zscurie.cz

Přípravná třídaMichaela Muziková
I.MKarmelita Dědková
I.ZMichal Paleček
II.MZdeňka Tačovská
II.ZZuzana Pokorná
II.ŽIvana Komárková
III.MKristýna Filípková
III.ZKlára Mašátová
IV.MKateřina Petrová
IV.ZVeronika Kvapil Švábeníková
V.MGabriela Tůmová
V.Z a V.ŽIvo Vrba

Večerní družina pro první třídy je v 1. M, pro druhé třídy a přípravku je v 2. M a pro třetí, čtvrté a páté třídy ve společné družině. Změny jsou uvedeny na nástěnce u zvonků.

Každý žák, který je řádně zapsaný do školní družiny, může navštěvovat i ranní školní družinu, musí však přijít nejpozději v 7:30. Poté již nejsou žáci do ranní družiny přijímáni.

 V souladu s prováděcí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na 300 Kč za kalendářní měsíc se splatností:

1. platba 1200,- Kč (září – prosinec) uhradit do 30. 9. 2022

2. platba 1800,- Kč (leden – červen) uhradit do 28. 1. 2022

číslo účtu: 1939313389, kód banky: 0800, variabilní symbol: 555552223

Prosíme do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení a třídu dítěte

Pokud nebude příslušná částka včas uhrazena, nebude moci být dítě přijato do školní družiny.

  1. Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než ta, která je uvedena na zápisním lístku, žádáme zákonné zástupceo písemné doložení této změny a to i v případě, že by dítě začalo odcházet ze ŠD samo bez doprovodu rodičů.
  1. Rodiče a další návštěvníci do pater budovy ani do učeben v době školní družiny nevstupují.

Kroužky nabízené pro tento rok naleznete během měsíce září vyvěšeny na webu školy a na prosklených dveřích ve vestibulu školy.

S pozdravem vychovatelé a vychovatelky ŠD