• Důležitý výchovný partner rodiny a školy.
  • Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifická nadání dětí.
  • Zajišťuje zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci dětí.
  • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.
  • Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

Vedoucí ŠD Alena Ondráčková: 723972288, alena.ondrackova@zscurie.cz

RANNÍ ŠD:  06:30 – 08:00
ODPOLEDNÍ ŠD:11:40 – 16:00
VEČERNÍ ŠD:16:00 – 18:00

Prosíme o dodržování provozní doby školní družiny. Při opakovaném vyzvedávání dítěte ze školní družiny po ukončení provozu (tj. pondělí – pátek 18:00) je zákonný zástupce povinen podepsat se do sešitu pozdních příchodů. V případě 3 takových zpoždění bude dítě po dohodě s ředitelkou školy ze školní družiny vyloučeno.

  1. Provoz ranní ŠD probíhá v přízemí v učebně společné ŠD.

Odpolední družinu zajišťují jednotlivá oddělení ve svých třídách. 

KDO SE ODPOLEDNE STARÁ O VAŠE DĚTI?

Kontakt na vychovatele: jmeno.prijmeni@zscurie.cz

Přípravná třídažáci rozděleni mezi odd. 1. ročníku
I.MTůmová Gabriela
I.ZPokorná Zuzana
I.ŽMuziková Michaela
II.MDědková Karmelita
II.ZPaleček Michal
III.MVrba Ivo
III.ZPetrová Kateřina
III.ŽKomárková Ivana
IV.MFilípková Kristýna
IV.ZOndráčková Alena,
Muchová Markéta
V.Mžáci rozděleni mezi odd. III.M a III.Z
V. ZTereza Rýglová

Večerní družina pro 1. třídy a přípravnou třídu je v 1.M, druhé třídy jsou v 2.M. Ostatní ve společné družině.

Každý žák, který je řádně zapsaný do školní družiny, může navštěvovat i ranní školní družinu, musí však přijít nejpozději v 7:30. Poté již nejsou žáci do ranní družiny přijímáni.

 V souladu s prováděcí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na 400 Kč za kalendářní měsíc se splatností:

1. platba 1600,- Kč (září – prosinec) uhradit do 30. 9. 2022

2. platba 2400,- Kč (leden – červen) uhradit do 28. 1. 2022

číslo účtu: 1939313389, kód banky: 0800, variabilní symbol: 555552324

Prosíme do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení a třídu dítěte

Pokud nebude příslušná částka včas uhrazena, nebude moci být dítě přijato do školní družiny.

  1. Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než ta, která je uvedena na zápisním lístku, žádáme zákonné zástupceo písemné doložení této změny a to i v případě, že by dítě začalo odcházet ze ŠD samo bez doprovodu rodičů.
  1. Rodiče a další návštěvníci do pater budovy ani do učeben v době školní družiny nevstupují.

Kroužky nabízené pro tento rok naleznete během měsíce září vyvěšeny na webu školy a na prosklených dveřích ve vestibulu školy.

S pozdravem vychovatelé a vychovatelky ŠD