• ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s handicapem – společným jmenovatelem je etická výchova
 • cizí jazyky – angličtina od 1. tř. ve 3 úrovních pokročilosti, jedinečné rozřazovací testy i pro děti bez znalosti čtení a psaní
 • segregovaná výuka mimořádně nadaných žáků ve vybraných předmětech
 • asistenti pedagoga pomáhají při péči o integrované žáky
 • etická výchova je realizována kvalifikovanými lektory

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – vybrané kapitoly

Učební plán

V příloze se můžete seznámit s kapitolou ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠANce.
V ní se mimo jiné upravuje:

 • Nauka o světě je ve 4. a 5. ročníku posílena o časovou dotaci Vv.
 • Začleněné očekávané výstupy vzdělávacího oboru výtvarná výchova
 • Nabídky povinně volitelných vyučovacích předmětů
 • Nabídky vyučovacích předmětů vzdělávacího oboru další cizí jazyk

Úplné znění ŠVP Nová ŠANce je k nahlédnutí v ředitelně školy, elektronická verze je k zapůjčení ve vrátnici školy.

Povinně volitelný předmět

Všichni žáci 8. – 9. ročníku si v příštím školním roce budou vybírat jeden povinně volitelný předmět v rozsahu 1 hod./týdně, případně 2 hod. /1x za 14 dní podle svého zájmu, nikoliv podle ročníku, který navštěvují. Výuka bude probíhat v odpoledních či koncových hodinách tak, aby se žákům nepřekrývala s povinnou výukou.

Žáci si zvolí jeden předmět. Podle počtu přihlášených žáků v 8. – 9. ročníku bude otevřeno maximálně 5 povinně volitelných předmětů. Pokud nebude otevřen předmět, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný předmět, a to z nabídky 5 nejobsazenějších předmětů. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky.

Povinný druhý cizí jazyk

Výuka tohoto vzdělávacího oboru je realizována v návaznosti na profilaci školy od 6. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně, tj. 12 hodin měsíčně za celý druhý stupeň. Při nástupu do 6. ročníku si žáci volí z nabídky další cizí jazyk, který bude na druhém stupni vyučován.

Nabídka cizích jazyků ve vzdělávacím oboru další cizí jazyk:

 • francouzský jazyk
 • německý jazyk
 • španělský jazyk

Při počtu dvou tříd v ročníku jsou pravidelně otevírány 3-4 jazykové skupiny (při velkém počtu zájemců o výuku jednoho jazyka se může jednat i o dvě skupiny téhož jazyka), při počtu jedné třídy v ročníku jsou zpravidla otevřeny 2 jazykové skupiny.

Žáci si při výběru zvolí jeden cizí jazyk jako prioritní, druhý pak jako náhradní variantu. Pokud nebude otevřena jazyková skupina s výukou cizího jazyka, který si žák prioritně zvolil, bude tento žák zařazen do jazykové skupiny podle náhradní volby cizího jazyka.