Zahraniční výjezdy 2023/24

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vás informovali, že škola plánuje zorganizovat v době adventu 2023 a na jaře 2024 zahraniční zájezdy specifikovány níže. 

  • adventní zájezd do Německa, 3 denní – program bude zveřejněn nejpozději do poloviny října,
  • Severní Francie – Za krásami Normandiepoznávací zájezd 6 dní/3 noci, cena 10 800 Kč (včetně polopenze)  + vstupné + kapesné, termín 22. – 27. 4. 2024,
  • Anglie – Oxford a okolí, výukově-poznávací zájezd 7 dní/ 6 nocí/3 dny výuky v dopoledních hodinách), cena 14 400 Kč (včetně polopenze, ubytování v rodinách) + vstupné + kapesné, termín 15.-21.6.2024.

Více informací naleznete na tomto odkazu.

Výsledky volby zástupců rodičů do školské rady pro období 2023-2026

Elektronickou volbou realizovanou ve dnech 6. 9. 2023 – 8. 9. 2023 byli zvoleni následujíc zástupci rodičů:
Ing. Petra Dienstbierová
Ing. Petr Hejma
Ing. Kateřina Pokorná

Školskou radu pro toto období dále tvoří zástupci zřizovatele:
Bronislava Sitár Baboráková, DiS.
Ing. Karel Grabein Procházka
PhDr. et Lic. Traian Urban

Doplňují ji též zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Radka Pištorová
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
Ing. Iveta Trefná

Všem zvoleným či jmenovaným členům školské rady gratulujeme a těšíme se na spolupráci!

Informace k pokračování tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům ve školním roce 2023/2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti je možné čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací.

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.
Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Základní opatření, na která lze žádat příspěvek v naší základní škole:
OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

Zvláštní opatření, na které lze žádat příspěvek:
OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY
Podpora je určena na dítě/žáka MŠ/ZŠ/SŠ do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“), kdy příspěvková organizace obdrží částku ve výši
600 Kč na dítě/žáka/účastníka ve školním roce 2023/2024. Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2023/2024. Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude o příspěvku rozhodováno. Nárok na příspěvek se neřídí podmínkami uvedenými v článku I. této Metodiky. Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

Dopis pro rodiče od 1. místostarosty MČ Prahy 1

Vážení a milí rodiče,
obracíme se na Vás se záležitostí, která se týká chování žáků ve škole. Je důležité si uvědomit, že čas od času se může vyskytnout nežádoucí chování, včetně šikany, která může mít negativní dopad na naše žáky, a tedy Vaše děti.

Chceme s Vámi otevřeně diskutovat o této problematice a zdůraznit, že nepřehlížíme žádné projevy nevhodného chování a je naší povinností se tímto zabývat. Jako zřizovatel školy jsme si vědomi, že rodina je důležitým faktorem při výchově a vytváření důvěry. Proto bychom Vás chtěli povzbudit, abyste pozorovali chování svých dětí i doma a v případě potřeby se obrátili na učitele, vedení školy, případně na nás, s jakýmkoli podezřením na šikanu nebo jiné problémy. Učitelé jsou odborníci, kteří mají zkušenosti s řešením nežádoucího chování a jsou připraveni pomoci.

Věříme, že budování důvěry mezi námi všemi je klíčové pro efektivní řešení této problematiky. Chceme vytvořit příjemné prostředí ve škole, ve kterém se naši žáci budou cítit bezpečně a podporováni. To je klíčové pro jejich kvalitní vzdělávání a osobnostní rozvoj.

S cílem poskytnout Vám veškeré informace a nástroje ke zvládání této problematiky, plánujeme uspořádat řadu seminářů a workshopů s odborníky. Rádi bychom Vás proto pozvali k účasti na těchto aktivitách, a získali tak vzájemně užitečné znalosti a dovednosti, které Vám, ale i nám, pomohou v případě potřeby.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a spolupráci při řešení této důležité problematiky. Společně se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém se všechny děti budou cítit bezpečně a budou mít možnost kvalitního vzdělávání.

S úctou,
Mgr. David BODEČEK, MBA
1. místostarosta MČ Praha 1
Školství, kultura, sport, spolky, vnitřní chod úřadu

Organizace prvního školního týdne

4. září 2023
2. – 9. ročník: 8:00 až 9:40
1. ročník: 8:30 – 9:40, slavnostní zahájení školní docházky na školním dvoře
přípravná třída: 8:30 – 9:40, slavnostní zahájení docházky do přípravné třídy v kmenové třídě
Provoz školní družiny zkrácen – od 9:40 do 16:00

5. – 8. září 2023
Výuka podle rozvrhu hodin
Výuka bez odpoledního vyučování (1. stupeň maximálně do 12:35, 2. stupeň max. do 14:00)
Neprobíhá výuka skupin mimořádně nadaných žáků na 1. stupni
Školní družina ve standardním provozu – denně do 18:00


« Starší příspěvky