Den otevřených dveří pro rodiče stávajících žáků školy se uskuteční úterý 8. 11. 2022 a ve čtvrtek 11. 5. 2023 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu.
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků školy plánujeme na středu 4. 1. 2023 a středu 1. 3. 2023 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu.

Na tyto návštěvy je nutné se předem objednat do jednotlivých tříd (tabulka bude k dispozici na našich webových stránkách). Následně bude v tyto dny od 10:00 hodin možná individuální konzultace s ředitelkou školy a 1. 3. 2023 v 16:30 hodin se bude konat společná schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s informacemi k zápisu do 1. tříd.
Zápis do prvních tříd se v naší škole uskuteční 18. a 19. 4. 2023 od 14:00 hodin.
Náhradní termín zápisu pro omluvené žáky 26. 4. 2023.

Zápis do první třídy

Žádosti ke vzdělávání budou přijímány v termínech řádného i náhradního zápisu:

 • osobně (žádosti bude přijímat podatelna v přízemí školy)
 • prostřednictvím poštovních služb
 • datovou schránkou zákonného zástupce – zřízenou pro fyzickou osobu
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím webové aplikace Zápisy Online

Co u nás najdete:

 • skupiny pro výuku mimořádně nadaných žáků
 • výuka angličtiny od 1. ročníku
 • etická výchova od 1. ročníku
 • od 3. ročníku práce na PC
 • třídní, ročníkové, školní akce a projekty
 • plavecký výcvik v 1. a 2. ročníku
 • bohatý výběr zájmové činnosti
 • školní družina od 6,30 do 18 hod.
 • pro budoucí školáky program Škola nanečisto

Zařazení do přípravné třídy

V souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004  Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů předpokládáme otevření přípravné třídy s kapacitou 10 až 15 žáků.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V případě překročení maximální kapacity přípravné třídy budou přijímáni uchazeči dle následujících kritérií:

 1. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 04/2020 Sb.
 2. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 3. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 04/2020 Sb.
 5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 6. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné zařadit do přípravné třídy všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy.