Den otevřených dveří pro rodiče stávajících žáků školy se uskuteční v pondělí 6. 11. 2023 a ve čtvrtek 23. 5. 2024 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu.

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků školy plánujeme na středu 3. 1. 2024 a středu 6. 3. 2024 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu. Na tyto návštěvy je nutné se předem objednat do jednotlivých tříd (tabulka bude k dispozici na našich webových stránkách). Následně bude v tyto dny od 10:00 hodin možná individuální konzultace s ředitelkou školy a 6. 3. 2024 v 16:30 hodin se bude konat
společná schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s informacemi k zápisu do 1. tříd.
Zápis do prvních tříd se v naší škole uskuteční 17. a 18. dubna 2024 od 14:00 hodin.
Náhradní termín zápisu pro omluvené žáky 2. 5. 2024.

Zápis do první třídy

Žádosti ke vzdělávání budou přijímány v termínech řádného i náhradního zápisu:

 • osobně (žádosti bude přijímat podatelna v přízemí školy)
 • prostřednictvím poštovních služb
 • datovou schránkou zákonného zástupce – zřízenou pro fyzickou osobu
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím webové aplikace Zápisy Online

Co u nás najdete:

 • skupiny pro výuku mimořádně nadaných žáků
 • výuka angličtiny od 1. ročníku
 • etická výchova od 1. ročníku
 • od 3. ročníku práce na PC
 • třídní, ročníkové, školní akce a projekty
 • plavecký výcvik v 1. a 2. ročníku
 • bohatý výběr zájmové činnosti
 • školní družina od 6:30 do 18:00 hod.
 • pro budoucí školáky program Škola nanečisto

Kritéria přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

do Základní školy nám. Curieových

(dle Oznámení o konání zápisu ze dne 6.3.2024, č. j. ZS_Curie 159/2024)

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 01/2023 Sb. (v platném znění od 1.4.2024 č. 03/2024 Sb.)
 2. Sourozenec stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1, sourozenec je v době zápisu do 1. ročníku žákem školy evidovaným ve školní matrice (nejvýše v 8. postupném ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 4. Sourozenec stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy, sourozenec je v době zápisu do 1. ročníku žákem školy evidovaným ve školní matrice (nejvýše v 8. postupném ročníku).
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu mimo hlavní město Prahu.

Pro školní rok 2024/2025 bude základní škola otevírat pro 1. ročník třídy s běžným vzdělávacím programem a programem vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

K základnímu vzdělávání předpokládáme přijetí celkem 50 dětí, předpokladem je otevření dvou prvních tříd. Do běžného vzdělávacího programu bude přijato 35 dětí a 15 dětí bude přijato do programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizací podpůrných opatření pro žáky s mimořádným nadáním diagnostikovaným školským poradenským zařízením, jejichž diagnostika předpokládá při zahájení základního vzdělávání realizaci podpůrných opatření 2. a vyššího stupně. V případě zájmu a zařazení dítěte do tohoto programu přiloží zákonní zástupci k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání Zprávu školského poradenského zařízení (ŠPZ), zařazeného v síti škol a školských zařízení, obsahující informace o diagnostikovaném mimořádném nadání (rozumových/kognitivních schopnostech v pásmu velmi vysokého nadprůměru) dítěte. Do programu vzdělávání MNŽ budou vybráni žáci na základě posouzení doporučení ŠPZ školou.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy.

Zařazení do přípravné třídy

V souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004  Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů předpokládáme otevření přípravné třídy s kapacitou 10 až 15 žáků.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V případě překročení maximální kapacity přípravné třídy budou přijímáni uchazeči dle následujících kritérií:

 1. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 01/2023 Sb. (v platném znění od 1.4.2024 č. 03/2024 Sb.)
 2. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 3. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 01/2023 Sb. (v platném znění od 1.4.2024 č. 03/2024 Sb.)
 5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 6. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné zařadit do přípravné třídy všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy.