Výchovná poradkyně
Ing. Iveta Trefná
iveta.trefna@zscurie.cz

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje se školním psychologem, logopedem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky


Školní psycholog
Mgr. Karolína Schubertová
karolina.schubertova@zscurie.cz

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby


Školní speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • hlavní koordinátor při tvorbě plánu pedagogické podpory (podpůrné opatření prvního stupně)
 • participace při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
 • metodická pomoc třídním učitelům
 • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení
 • individuální konzultace pro rodiče žáků
 • logopedická péče
 • reedukační činnost

Speciální pedagogové
Mgr. Renata Koudelová
(školní metodik prevence)
Mgr. Kristýna Gottwaldová
Mgr. Monika Slavíková
Bc. Barbora Boučková

 • Poskytovatelé peadagogické intervence
 • Zprostředkovatelé FIE