Název

Základní škola nám. Curieových

Důvod a způsob založení

základní škola – příspěvková organizace

Zřizovatelem Základní školy nám. Curieových je Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18.
Zřizovací listina byla vydána Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U01_0242 ze dne 12. 3. 2001.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.

Organizační struktura

Organizační složky příspěvkové organizace:

 • základní škola (IZO 060436115, RED IZO 600035247)
 • školní družina (IZO 112000061)

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 – Staré Město
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 – Staré Město
Úřední hodiny
pondělí – pátek
7:30 – 14:30
Telefonní čísla
222 319 932 – kancelář školy
224 890 189 – ředitelna
222 319 867 – kancelář zástupce ředitele
Čísla faxu
xxx
Adresa internetové stránky
www.zscurie.cz
Adresa e-podatelny
info@zscurie.cz
ID datové schránky: 8f5yrit
Další elektronické adresy
reditelka@zscurie.cz – ředitelka školy
vedeni@zscurie.cz – zástupkyně ředitelky školy

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny platby:
1939313389/0800, Česká spořitelna, a. s.

60436115

DIČ

CZ604361165 (nejsme plátci DPH)

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Nová ŠANce, od 1.9.2022

Dokumenty ke stažení

Rozpočet

Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách nebo pomocí datové schránky.

Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy v úředních hodinách nebo pomocí datové schránky.

Formuláře

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=500/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vydané právní předpisy
  xxx

  Úhrady za poskytování informací

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad Městské části Praha 1). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

  https://www.praha1.cz/povinne-zverejnovane-informace/

  Licenční smlouvy

  Vzory licenčních smluv
  xxx
  Výhradní licence
  xxx

  Ochrana oznamovatelů – v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb.

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.


  Realizované projekty

  financované z prostředků Evropské Unie
  operační program Jan Amos Komenský
  operační program Praha pól růstu
  operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  Národní plán obnovy

  Odpovědi na žádosti o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím