Vážení rodiče,

v roce 2011 byl založen Nadační fond Curie, jehož posláním je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů. Z Nadačního fondu Curie jsou financovány především projekty v následujících oblastech:

  • podpora materiálního dovybavení školy, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost, apod.
  • mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků rodilými mluvčími
  • vyrovnání sociálních rozdílů mezi žáky – financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě, ozdravných pobytů, jazykových pobytů, výletů apod.) – zajištění rovných příležitostí pro všechny žáky
  • preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy
  • podpora a rozvoj talentu a nadání žáků
  • podpora dalšího rozvoje pedagogů – vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod.
  • volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně – společenské, jazykové, sportovní apod.)

V loňském školním roce Nadační fond Curie sponzoroval pro žáky 1. stupně společné vánoční divadelní představení, podpořil výuku Aj s rodilým mluvčím, studijní workshop žáků 8. tříd a další aktivity, včetně individuální finanční podpory sociálně slabých žáků k realizaci výjezdu na školu v přírodě či na zahraniční výjezd organizovaný školou.
Od výše nashromážděných finančních prostředků se odvíjí i další rozvojové aktivity školy.

Proto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o příspěvek do Nadačního fondu Curie ve výši 300,- Kč, č.ú. 2106382616/2700.

QR pladba do nadačního fondu


Výsledky hospodaření se svěřenými financemi jsou k nahlédnutí v kanceláři školy nebo u předsedy správní rady NF Ing. Petra Hejmy.

Děkujeme

Vaše vedení školy