Autor: Tereza Martínková (Strana 2 z 4)

Výsledky volby zástupců rodičů do školské rady pro období 2023-2026

Elektronickou volbou realizovanou ve dnech 6. 9. 2023 – 8. 9. 2023 byli zvoleni následujíc zástupci rodičů:
Ing. Petra Dienstbierová
Ing. Petr Hejma
Ing. Kateřina Pokorná

Školskou radu pro toto období dále tvoří zástupci zřizovatele:
Bronislava Sitár Baboráková, DiS.
Ing. Karel Grabein Procházka
PhDr. et Lic. Traian Urban

Doplňují ji též zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Radka Pištorová
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
Ing. Iveta Trefná

Všem zvoleným či jmenovaným členům školské rady gratulujeme a těšíme se na spolupráci!

Informace k pokračování tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům ve školním roce 2023/2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti je možné čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací.

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.
Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Základní opatření, na která lze žádat příspěvek v naší základní škole:
OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

Zvláštní opatření, na které lze žádat příspěvek:
OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY
Podpora je určena na dítě/žáka MŠ/ZŠ/SŠ do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“), kdy příspěvková organizace obdrží částku ve výši
600 Kč na dítě/žáka/účastníka ve školním roce 2023/2024. Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2023/2024. Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude o příspěvku rozhodováno. Nárok na příspěvek se neřídí podmínkami uvedenými v článku I. této Metodiky. Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

Organizace prvního školního týdne

4. září 2023
2. – 9. ročník: 8:00 až 9:40
1. ročník: 8:30 – 9:40, slavnostní zahájení školní docházky na školním dvoře
přípravná třída: 8:30 – 9:40, slavnostní zahájení docházky do přípravné třídy v kmenové třídě
Provoz školní družiny zkrácen – od 9:40 do 16:00

5. – 8. září 2023
Výuka podle rozvrhu hodin
Výuka bez odpoledního vyučování (1. stupeň maximálně do 12:35, 2. stupeň max. do 14:00)
Neprobíhá výuka skupin mimořádně nadaných žáků na 1. stupni
Školní družina ve standardním provozu – denně do 18:00


On-line schránka důvěry

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.nntb.cz/c/5ff48ba

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.

AZBEST Z HOTELU ODSTRANĚN

V průběhu sanace azbestu během čtvrtka a pátku byla odborně odstraňována vzduchotechnická potrubí utěsněná azbestovými těsnicími šňůrami. Azbestová zátěž byla v hermeticky uzavřeném kontrolovaném pásmu „enkapsulována” před i v průběhu odstraňování, balena do silnostěnných neprodyšných obalů a následně odvezena k ekologické likvidaci. Na práce realizované sanační firmou Ekolsan po celou dobu osobně dohlížela znalkyně jmenovaná soudem z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., která postup navrhla. Kontrolu dodržování technologického postupu kontinuálně zajišťovali inspektoři inspekčního orgánu Foster Bohemia. 

Současně byla po celou dobu sanace azbestu prováděna kontrolní měření stavu ovzduší mimo vytvořené hermeticky uzavřené kontrolované pásmo, včetně analýz, které průběžně prováděla zkušební laboratoř Foster Bohemia. Po oba dva dny probíhala také kontrolní měření v učebnách ZŠ nám. Curieových. 

Pro školu tak z této fáze stavebních prací plynou dva důležité body:
1. prostory bývalého hotelu InterContinental v těsné blízkosti školy jsou bez azbestové zátěže
2. Měření kvality ovzduší vnitřního prostředí v učebnách ZŠ nám. Curieových prokázalo, že naše učebny byly bez záchytu všech zdraví škodlivých respirabilních azbestových a ostatních anorganických nekovových vláken. To znamená, že vnitřní prostředí učeben bylo prokazatelně zdravé po celou dobu probíhající sanace azbestu.

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu:
– do 1. ročníku
– do přípravné třídy ZŠ
– udělení odkladu povinné školní docházky

Individuální rozhodnutí o přijetí bude škola vydávat na výslovnou žádost zákonných zástupců zaslanou na e-mail zapis@zscurie.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí, Rozhodnutí o zařazení i nezařazení dítěte do přípravné třídy, rozhodnutí o odkladu a usnesení o přerušení správního řízení (k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí) budou zaslána zásilkou do vlastních rukou zákonného zástupce prostřednictvím datové schránky, či České pošty na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »