Autor: Tereza Martínková (Strana 2 z 4)

Uzavření školní jídelny – stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,
předávám informaci, kterou škola obdržela od ředitelky školní jídelny:

Informuji Vás, že zaměstnanci školní jídelny se připojují ke stávce dne 27.11.2023

Školní jídelna, její pracoviště Dušní, Dražického náměstí a Uhelný trh budou uzavřena.

Školní jídelna nebude zajišťovat obědy, všem strávníkům bude oběd odhlášen.


Naše škola aktuálně řeší, jakým způsobem bude možné zajistit žákům náhradu stravování. O výsledném řešení Vás budeme informovat v nejbližších dnech.

T. Martínková

27.11.2023 bude škola plně v provozu

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás touto cestou informovali, že naše škola (včetně školní družiny) zůstane v pondělí 27. 11. 2023 plně v provozu. Výuku několika stávkujících kolegů budeme suplovat.

Přestože se ke stávce většinově nepřipojíme, její důvody vnímáme jako relevantní a změny, které připravuje ministerstvo školství, negativně ovlivní i chod naší školy.

MŠMT spustilo webové stránky k digitalizaci přijímacího řízení na SŠ

Webové stránky k přijímacímu řízení

Prostřednictvím webových stránek bude zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
  • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
  • zveřejnění výsledků.


Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Ukázkové hodiny lekcí OSV – MIU

Od září letošního školního roku je součástí našeho vzdělávacího programu Metoda instrumentálního uvědomování (MIU). Nabízíme Vám rodičům ukázkového hodiny, kde metodu představíme. 

Ukázkové hodiny budou rozdělené podle věku dětí, pro které je program určen. Mladší děti (první až třetí třídy) pracují metodou MIU Basic, starší využívají instrumenty MIU Standard.

Rezervaci na ukázkovou hodinu je nutné provést zde https://www.supersaas.cz/schedule/ZS_Curie/ukazkaMIU. V případě naplnění kapacity nás kontaktujte na dita.kucerova@zscurie.cz.

Ředitelské volno a podzimní prázdniny

Připomínáme žákům i rodičům termíny
Ředitelské volno: 23. – 25. 10. 2023
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2023
Bližší informace najdete v Bakalářích, zde na webu v sekci Rozvrhy či Akce školy nebo Organizace školního roku…
Na žáky se opět těšíme v pondělí 30. 10. 2023

Výsledky volby zástupců rodičů do školské rady pro období 2023-2026

Elektronickou volbou realizovanou ve dnech 6. 9. 2023 – 8. 9. 2023 byli zvoleni následujíc zástupci rodičů:
Ing. Petra Dienstbierová
Ing. Petr Hejma
Ing. Kateřina Pokorná

Školskou radu pro toto období dále tvoří zástupci zřizovatele:
Bronislava Sitár Baboráková, DiS.
Ing. Karel Grabein Procházka
PhDr. et Lic. Traian Urban

Doplňují ji též zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Radka Pištorová
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
Ing. Iveta Trefná

Všem zvoleným či jmenovaným členům školské rady gratulujeme a těšíme se na spolupráci!

Informace k pokračování tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům ve školním roce 2023/2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti je možné čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací.

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.
Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Základní opatření, na která lze žádat příspěvek v naší základní škole:
OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

Zvláštní opatření, na které lze žádat příspěvek:
OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY
Podpora je určena na dítě/žáka MŠ/ZŠ/SŠ do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“), kdy příspěvková organizace obdrží částku ve výši
600 Kč na dítě/žáka/účastníka ve školním roce 2023/2024. Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2023/2024. Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude o příspěvku rozhodováno. Nárok na příspěvek se neřídí podmínkami uvedenými v článku I. této Metodiky. Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »