logotyp
Login
 • image 306
 • image 307
 • image 309
 • image 305
 • image 298
 • image 292

Zápis do první třídy

Zápis k povinné školní docházce proběhne v termínech:

úterý 12. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 (po předchozí rezervaci od 8:00 do 18:00)

středa 13. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 (po předchozí rezervaci od 8:00 do 18:00)

náhradní termín

středa 20. 4. 2022 od 14:00 do 16:00

Zápis proběhne v budově Základní školy nám. Curieových se sídlem nám. Curieových 886/2, 110 00 Praha 1.

Pokud se zákonný zástupce ze závažných důvodů nemůže v uvedených termínech dostavit k zápisu, je možné sjednat individuální termín zápisu, a to v pracovní dny, nejpozději do 30. 4. 2022.


Žádosti ke vzdělávání budou přijímány v termínech řádného i náhradního zápisu:

 1. osobně v rámci motivační části zápisu
 2. prostřednictvím poštovních služb
 3. datovou schránkou zákonného zástupce - zřízenou pro fyzickou osobu
 4. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

 

Co u nás najdete:

 • skupiny pro výuku mimořádně nadaných žáků
 • výuka angličtiny od 1. ročníku
 • etická výchova od 1. ročníku
 • od 3. ročníku práce na PC
 • třídní, ročníkové, školní akce a projekty
 • plavecký výcvik v 1. a 2. ročníku
 • bohatý výběr zájmové činnosti
 • školní družina od 6,30 do 18 hod.
 • pro budoucí školáky  program Škola nanečisto


Odpovědi na nejčastější dotazy rodičů


1) Zápis do běžných prvních tříd probíhá konverzačně, dítě plní úkoly, které souvisí s obecnou školní zralostí.
Do skupiny mimořádně nadaných žáků přijímáme děti, které k nám přicházejí s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny s již diagnostikovaným mimořádným nadáním a vždy připravujeme pedagogickou diagnostiku, kterou děti projdou při zápise do této skupiny. Zpráva ze školského poradenského zařízení (zařařazeném v síti škol a školských zařízení) o mimořádném nadání je podmínkou.

2) Do běžné třídy přijímáme přednostně děti ze spádové oblasti - blíže se dočtete na našich webových stránkách, pro mimořádně nadané děti platí stejná kritéria přijetí, jako pro běžnou třídu

3) Dvakrát do roka pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků Den otevřených dveří, kdy je možno také navštívit výuku.


Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

02.03. 2022
 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 04/2020 Sb.
 2. Sourozenec stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1, sourozenec je v době zápisu do 1. ročníku žákem školy evidovaným ve školní matrice (nejvýše v 8. postupném ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 4. Sourozenec stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy, sourozenec je v době zápisu do 1. ročníku žákem školy evidovaným ve školní matrice (nejvýše v 8. postupném ročníku).
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu mimo hlavní město Prahu.

K základnímu vzdělávání bude přijímáno celkem 60 dětí, předpokladem je otevření dvou prvních tříd. Do běžného vzdělávacího programu bude přijato 45 dětí a 15 dětí bude přijato do programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizací podpůrných opatření pro žáky s mimořádným nadáním diagnostikovaným školským poradenským zařízením, jejichž diagnostika předpokládá při zahájení základního vzdělávání realizaci podpůrných opatření 2. a vyššího stupně. V případě zájmu a zařazení dítěte do tohoto programu přiloží zákonní zástupci k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání Zprávu školského poradenského zařízení (ŠPZ), zařazeného v síti škol a školských zařízení, obsahující informace o diagnostikovaném mimořádném nadání (rozumových/kognitivních schopnostech v pásmu velmi vysokého nadprůměru) dítěte. Do programu vzdělávání MNŽ budou vybráni žáci na základě posouzení doporučení ŠPZ školou.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy.

Kritéria k zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2022/2023

02.03. 2022


V souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004  Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů předpokládáme otevření přípravné třídy s kapacitou 10 až 15 žáků.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V případě překročení maximální kapacity přípravné třídy budou přijímáni uchazeči dle následujících kritérií:

 1. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 04/2020 Sb.
 2. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 3. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 04/2020 Sb.
 5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 6. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné zařadit do přípravné třídy všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy.

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Vstup do základní školy je důležitým momentem nejen v životě malého dítěte, ale i jeho okolí. Hodně rodičů se domnívá, že zápisem vše začíná, ale to je omyl.

Příprava na školu se odehrává mnohem dříve a dítě se na vstup do základní školy připravuje již od narození…

Při zápisu se posuzuje „už jen“ školní zralost, tedy úroveň připravenosti budoucího prvňáčka. Aby se zápis stal pro dítě i rodiče slavnostním okamžikem, nabízíme několik tipů, jak se vyhnout všem stresovým faktorům ovlivňující atmosféru při samotném zápisu i nástupu do školy.

Součástí zápisu je pohovor s dítětem, kdy učitelé získávají základní informaci o zralosti dítěte pro nástup do školy.

Sleduje se jeho schopnost komunikovat, kvalita mluveného projevu, schopnost udržet tužku, poznávat barvy, tvary a další základní dovednosti důležité pro bezproblémový vstup do školy.

Pokud Vaše dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu, většinu těchto intelektuálních dovedností zvládne.

Větší úskalí však nastává ve schopnosti dítěte být samostatné, podřídit se určité disciplíně a dennímu pořádku, zodpovídat za sebe, obléci se a postarat se o své věci. Pokud má budoucí prvňáček problémy v některé z těchto oblastí, může nastat chvíle, kdy dítě odmítne do školy jít a …. Ale nebojte se, to vše jako rodiče můžete ovlivnit.

Několik rad pro rodiče budoucích prvňáčků

 

 • S dítětem hodně mluvte. Čtěte pohádky, povídejte si, kreslete kroužky, čárky… Když si budete s dítětem hodně povídat a číst mu, usnadníte jeho rozvoj slovní zásoby a zvýšíte jeho motivaci naučit se číst.
 • Vybírejte školní oblečení s rozmyslem. Nekupujte dětem oblečení složité na zapínání (děti trpí touhou mít všechna zapínání pozapínané) a pokud neumí zavazovat tkaničky, suché zipy jsou ideální.
 • Důsledně procvičujte hygienu (mytí rukou, obsloužení se na toaletě, použití kapesníku atd…)
 • Naučte jíst dítě velkým příborem. Školní jídelna není vybavena dětským příborem a mnoho malých prvňáčků svůj boj s velkým příborem vzdává a raději nejí.
 • Učte Vaše dítě rozhodovat se, co je pro něj dobré a vhodné, na co má chuť, čemu dá přednost. Mělo by se naučit myslet samo za sebe. Zvlášť vhodné je to v momentě, kdy si vybírá jídlo z několika nabízených pokrmů.
 • Zjistěte, jak je dítě schopné se soustředit a rozvíjejte jeho schopnost i v tomto směru. Dobu soustředění cíleně protahujte. Doporučujeme kreslení, povídání si o přírodě, skládání a lepení papíru.
 • Chvalte své dítě a učte ho objevovat, na co všechno je šikovné. Záměrně podporujte jeho touhu po úspěchu. Situace, které jsou pro něj stresující se snažte zvládnout v klidu, aby si dítě odneslo poznání, že pílí a snahou úkol splní.
 • Vychovávejte dítě k samostatnosti. Samostatné oblékání, příprava pomůcek k činnosti a následný úklid mu pomohou zvládnout náročný program školy.
 • Posilujte jeho schopnost koncentrace. Dítě, které není zvyklé pevným pravidlům, dennímu a týdennímu harmonogramu bude mít se vstupem do školy problémy.
 • Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro rozvoj jemné a hrubé motoriky. Běhání, skákání, lezení, stříhání, modelování, malování…

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy