Login

Žáci

Profil absolventa ZŠ nám. Curieových

Absolventi ZŠ Curieových Praha:

  • absolvovali povinnou školní docházku v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry v jejich schopnosti
  • jsou připraveni a motivováni k studiu na střední škole
  • jsou jazykově vybaveni tak, že se dokáží vyjadřovat v běžných situacích v jednom až dvou cizích jazycích
  • osvojili si dovednosti a schopnosti, jež jim umožní pružně reagovat na nové úkoly a dosahovat studijních i osobních úspěchů, včetně úspěchů v zájmové činnosti podporované školou
  • zvládají základní učivo dané školním vzdělávacím programem tak, aby jeho obsah uměli uvědoměle přiřazovat k běžným denním činnostem a mohli z něho v denních situacích čerpat
  • zvládají základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i základy práce s informační a komunikační technikou, dosahují nadprůměrné až pokročilé čtenářské gramotnosti (jsou schopni vyhledávat detailní informace, propojovat myšlenky a tvořit zobecnění.)
  • samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, objektivně hodnotí svůj výkon, sledují vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzují na přiměřené úrovni jejich řešení a osvědčené postupy aplikují při řešení obdobných nebo nových problémových situací
  • umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky,
  • jsou schopní a zvyklí kriticky myslet, nenechat sebou manipulovat, chápou principy trvale udržitelného rozvoje, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za společnost a svět, ve kterém žijí, a možnosti měnit je k lepšímu
  • respektují a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, chápou význam generační kontinuity, mají základní znalosti o kulturách jiných národů, jsou schopni multikulturní tolerance, dokáží rozpoznat projevy xenofobie a extremismu
 
 

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy