Žáci

Profil absolventa ZŠ nám. Curieových

Absolventi ZŠ Curieových Praha:

  • absolvovali povinnou školní docházku v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry v jejich schopnosti
  • jsou připraveni a motivováni k studiu na střední škole
  • jsou jazykově vybaveni tak, že se dokáží vyjadřovat v běžných situacích v jednom až dvou cizích jazycích
  • osvojili si dovednosti a schopnosti, jež jim umožní pružně reagovat na nové úkoly a dosahovat studijních i osobních úspěchů, včetně úspěchů v zájmové činnosti podporované školou
  • zvládají základní učivo dané školním vzdělávacím programem tak, aby jeho obsah uměli uvědoměle přiřazovat k běžným denním činnostem a mohli z něho v denních situacích čerpat
  • zvládají základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i základy práce s informační a komunikační technikou, dosahují nadprůměrné až pokročilé čtenářské gramotnosti (jsou schopni vyhledávat detailní informace, propojovat myšlenky a tvořit zobecnění.)
  • samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, objektivně hodnotí svůj výkon, sledují vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzují na přiměřené úrovni jejich řešení a osvědčené postupy aplikují při řešení obdobných nebo nových problémových situací
  • umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky,
  • jsou schopní a zvyklí kriticky myslet, nenechat sebou manipulovat, chápou principy trvale udržitelného rozvoje, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za společnost a svět, ve kterém žijí, a možnosti měnit je k lepšímu
  • respektují a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, chápou význam generační kontinuity, mají základní znalosti o kulturách jiných národů, jsou schopni multikulturní tolerance, dokáží rozpoznat projevy xenofobie a extremismu
 
 

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  5. a 6. 4. 2017


Máme rádi Prahu 1                        

Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.


mleko sleva


Fotka uživatele ZŠ náměstí Curieových.
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Login
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy