Login

Úřední deska

Vstup do budovy

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

rádi Vám podáme o naší škole potřebné informace a umožníme Vám návštěvu školy za dodržení následujících pravidel:

Z bezpečnostních důvodů je volný vstup do školy zakázán.

Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučováním. Vstup do budovy je možno domluvit na místě prostřednictvím paní vrátné. V 7:55 je nutno školu opustit. Přicházejte prosím včas. Minutu či dvě před termínem odchodu nemá smysl jednání realizovat. Počítejte ale s tím, že zaměstnanec může mít předem domluvenu jinou schůzku a nebude mít na jednání s Vámi prostor.

Běžnou návštěvu si raději dohodněte s příslušným učitelem/zaměstnancem vždy předem, šetříte tím svůj čas a víte, že se Vám budeme plně věnovat. Pokud vstupujete do školy na domluvenou návštěvu, kontaktujte paní vrátnou, která vyzve daného zaměstnance, aby si Vás vyzvedl ve vestibulu školy. Upozorňujeme, že i rozhovor s vedením školy je nutno si domluvit s předstihem.

Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, vyčkejte laskavě ve vestibulu do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost.)

Návštěva školy je možná v Den otevřených dveří a kontrola šatních skříněk rodiči podle pokynů vychovatelů školní družiny a třídních učitelů.

Chráníme tak především Vaše děti.

Zápis do prvních tříd

Proběhne  

5. a 6. dubna 2017


Potřebné doklady: 

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • povolení k pobytu (cizinci)

Co u nás najdete:

třídy pro mimořádně nadané žáky

segregovaná výuka angličtiny od 1. ročníku

etická výchova od 1. ročníku

od 3. ročníku práce na PC

třídní, ročníkové, školní akce a projekty

plavecký výcvik v 1. a 2. ročníku

bohatý výběr zájmové činnosti

školní družina od 6,30 do 18 hod. (pá 17 hod.)

pro budoucí školáky  Škola nanečisto

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

K povinné školní docházce budou do Základní školy nám. Curieových přijímáni žáci dle naplnění následujících kritérií:

Žáci mající

 1. Trvalé bydliště ve spádové oblasti
 2. Sourozence stávajícím žákem školy
 3. Přihlášku a přijetí do skupiny žáků s mimořádným nadáním, do naplnění maximálního počtu 15 žáků ve skupině
 4. Trvalé bydliště na území městské části Praha 1
 5. Nepřijaté dítě do programu pro žáky s mimořádným nadáním, které splnilo požadavky vstupního testu a má jako druhou volbu uvedenu žádost o přijetí do běžné třídy

Předpokladem je otevření tří prvních tříd v celkové kapacitě 75 žáků.

Případná volná místa budou po naplnění kapacity dle pořadí výše uvedených kritérií obsazována losováním.

Žádosti o odklad podávejte ve své spádové škole dle trvalého bydliště. V příštím školním roce je možné zúčastnit se zápisu v naší škole, dostačuje doložení rozhodnutí o odkladu pro školní rok 2017/2018.  

V Praze dne 26.8.2016

                                                                                     Mgr. Tereza Martínková

                                                                                                 ředitelka školy

Školní vzdělávací program

ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s handicapem - společným jmenovatelem je etická výchova

cizí jazyky –  angličtina od 1. tř. ve 3 úrovních pokročilosti, jedinečné rozřazovací testy i pro děti bez znalosti čtení a psaní

segregovaná výuka mimořádně nadaných žáků ve vybraných předmětech

asistenti pedagoga pomáhají při péči o integrované žáky

etická výchova je realizována kvalifikovanými lektory

 

V příloze se můžete seznámit s kapitolou ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠANce.

V ní se mimo jiné upravuje:

Nauka o světě je ve 4. a 5. ročníku posílena o časovou dotaci Vv.
Začleněné očekávané výstupy vzdělávacího oboru výtvarná výchova
Nabídky povinně volitelných vyučovacích předmětů
Nabídky vyučovacích předmětů vzdělávacího oboru další cizí jazyk


Úplné znění ŠVP ŠANce je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Učební plán

V příloze se můžete seznámit s kapitolou ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠANce.
V ní se mimo jiné upravuje:

 • Nauka o světě je ve 4. a 5. ročníku posílena o časovou dotaci Vv.
 • Začleněné očekávané výstupy vzdělávacího oboru výtvarná výchova
 • Nabídky povinně volitelných vyučovacích předmětů
 • Nabídky vyučovacích předmětů vzdělávacího oboru další cizí jazyk

Úplné znění ŠVP ŠANce je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Povinně volitelný předmět

Všichni žáci 7. – 9. ročníku si v příštím školním roce budou vybírat jeden povinně volitelný předmět v rozsahu 1 hod./týdně, případně 2 hod. /1x za 14dní  podle svého zájmu,  nikoliv podle ročníku, který navštěvují. Výuka bude probíhat v odpoledních či koncových hodinách tak, aby se žákům nepřekrývala s povinnou výukou.

Žáci si zvolí jeden předmět. Podle počtu přihlášených žáků v 7. – 9. ročníku bude otevřeno maximálně 5 povinně volitelných předmětů. Pokud nebude otevřen předmět, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný předmět, a to z nabídky 5 nejobsazenějších předmětů. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky.

Povinný druhý cizí jazyk

Výuka tohoto vzdělávacího oboru je realizována v návaznosti na profilaci školy od 6.ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně, tj. 12 hodin týdně za celý druhý stupeň. Při nástupu do 6. ročníku si žáci volí z nabídky další cizí jazyk, který bude na druhém stupni vyučován.

Nabídka cizích jazyků ve vzdělávacím oboru další cizí jazyk:

• francouzský jazyk

• německý jazyk

• ruský jazyk

• španělský jazyk

Při počtu dvou tříd v ročníku jsou pravidelně otevírány 3 jazykové skupiny (při velkém počtu zájemců o výuku jednoho jazyka se může jednat i o dvě skupiny téhož jazyka), při počtu jedné třídy v ročníku jsou zpravidla otevřeny 2 jazykové skupiny.

Žáci si při výběru zvolí jeden cizí jazyk jako prioritní, druhý pak jako náhradní variantu. Pokud nebude otevřena jazyková skupina s výukou cizího jazyka, který si žák prioritně zvolil, bude tento žák zařazen do jazykové skupiny podle náhradní volby cizího jazyka.

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2013/2014 v 7. a vyšším ročníku a dosud nezačali s výukou druhého cizího jazyka, jsou převážně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – především se specifickými poruchami učení nebo chování. Tyto skupiny žáků je možno zařadit mezi tzv. odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce.

Ředitelka školy po projednání se zákonnými zástupci žáka a jejich souhlasem rozhodla o dočasné úpravě vzdělávacího plánu tak, aby u žáků došlo k maximálnímu rozvoji dovedností a vědomostí v anglickém jazyce a posílení dovedností a znalostí v českém jazyce a matematice.

Žáci absolvují výuku anglického jazyka rozšířenou o 6 hodin za 2. stupeň (cvičení z anglického jazyka). Zbývající hodiny budou doplněny o cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky.

Ve školním roce 2014/2015 bude výuka v těchto skupinách realizována následovně:

8. ročník

o 2 hod. cvAj týdně

o 1 hod. cvČj/cvM týdně

9. ročník

o 2 hod. cvAj týdně

o 1 hod. cvČj/cvM týdně

(výuka cvČj a cvM probíhá střídavě v dvoutýdenním cyklu)

(výuka cvČj a cvM probíhá střídavě v dvoutýdenním cyklu)

Řády školy

Výroční zprávy a inspekční zprávy

Spádová oblast školy

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy