Login

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

Složení školské rady
při Základní škole nám. Curieových
 
pro období 2017 - 2020

Složení školské rady ve školním roce 2019/2020

předseda školské rady

Ing. Petr Hejma

zástupci rodičů

členové školské rady

JUDr. Jana Hrstková

Mgr. Veronika Peimer Bednářová

Mgr. Jarmila Zavadilová

zástupci zřizovatele

Martina Bauerová

Bronislava Baboráková, Dis.

Mgr. Andrea Fenclová

zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Radka Pištorová

Ing. Iveta Trefná
Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 
následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní 
řád, a navrhuje jejich změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 
a středních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se 
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.czangličtina s rodilým mluvčím          

      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy