Login

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

Složení školské rady
při Základní škole nám. Curieových
 
pro období 2017 - 2020

Členové:
Zástupce rodičů
Ing. Petr Hejmapetr.hejma@gmail.com
JuDr. Jana Hrstková
Mgr. Veronika Peimer - Bednářováveronika.bed@gmail.com
 
Zástupci zřizovatele
Mgr. Jarmila Zavadilovámspstros@volny.cz;
Martina Bauerováma.bauer@seznam.cz;
Bc. Bronislava Baboráková,brona.baborakova@seznam.cz
 
Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Andrea Fenclová andrea.fenclova@zscurie.cz;
Mgr. Radka Pištorováradka.pistorova@zscurie.czŠkolská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 
následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní 
řád, a navrhuje jejich změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 
a středních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se 
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 775 612 721školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
Není dostupný žádný alternativní text.


Závody JPG FINAL
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy