Login

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název
Základní škola nám. Curieových

2. Důvod a způsob založení

základní škola – příspěvková organizace 

Zřizovatelem Základní školy nám. Curieových je Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18, zřizovací listina byla vydána Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U01_0242 ze dne 12.3.2001.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb..

3. Organizační struktura

Organizační složky příspěvkové organizace

  • základní škola (IZO 060436115, RED IZO 600035247)
  • školní družina (IZO 112000061)

Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 886/2

110 00 Praha 1 – Staré Město

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 886/2

110 00 Praha 1 – Staré Město

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek

7:30 – 16:00

4.4 Telefonní čísla

222 319 932 – kancelář školy

224 890 189 – ředitelna

222 319 867 – kancelář zástupce ředitele

4.5 Čísla faxu
xxx

4.6 Adresa internetové stránky
www.zscurie.cz

4.7 Adresa e-podatelny
info@zscurie.cz

ID datové schránky: 8f5yrit

4.8 Další elektronické adresy

reditelka@zscurie.cz – ředitelka školy

vedeni@zscurie.cz – zástupkyně ředitelky školy


5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny platby

1939313389/0800, Česká spořitelna, a. s.


6. IČ
60436115


7. DIČ
Nejsme plátci DPH


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – ŠANce, od 1.9.2007

ŠVP odkaz

8.2 Rozpočet odkaz
Výpis zisku a ztráty odkaz
Rozvaha - bilance odkaz
Plán výnosů a nákladů 2018 odkaz

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.
Žádost o poskytnutí informace odkaz


10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 


11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.


12. Formuláře

Formuláře ke stažení odkaz


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy odkaz14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

14.2 Vydané právní předpisy
xxx


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad Městské části Praha 1). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html. odkaz


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
xxx

16.2 Výhradní licence
xxx

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy odkaz

Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

 

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy