Login

Nadaní žáci

Obecné předpoklady a východiska realizace programu

Program vzdělávání pro mimořádně nadané žáky přímo vychází z myšlenek školního vzdělávacího programu Šance, na který přímo navazuje. Jeho struktura je realizován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Formálně i obsahově je realizován dle platných legislativních norem a dokumentů MŠMT, jimiž jsou:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb

 

Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných žáků (MNŽ) v rozumových oblastech na 1. stupni ZŠ kontinuálně od 1.9.2006

Základní škola nám. Curieových je školou multikulturní, prolínají se v ní různé skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, které se snažíme uspokojit. Jednou z těchto skupin jsou i mimořádně nadaní žáci.

Naším cílem je vychovat schopné, sebevědomé a sociálně zdatné mladé jedince, proto ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaných žáků kombinujeme jejich integraci se segregací.

Nadaní žáci jsou na prvním stupni integrováni do kmenových tříd a na určité předměty jsou segregováni do skupinky napříč ročníkem, podobně jako je tomu u jazykových skupin. Do této skupiny jsou zařazováni na základě schválené žádosti zákonných zástupců žáka a odborného posudku odpovídajícího školského poradenského zařízení.


Cílem takto koncipované výuky mimořádně nadaných žáků je poskytnout jim dostatečné možnosti k jejich rozvoji. Při splnění základních požadavků na obsah učiva je dětem umožněno pracovat na nadstandardních úkolech, věnovat se zajímavým projektům, poznávat týmovou práci, najít si nové cesty svého vývoje.

Nový způsob hodnocení nadaných žáků


Co přináší užitečného?

Jasné oddělení učiva běžné třídy a nadstavbového učiva

Zřetelnější formulace požadavků na výuku i žáky, cílů a výstupů

Motivace žáků k lepšímu výkonu a zodpovědnosti za svou práci.

Jasné stanovení pravidel.

Srovnatelné hodnocení žáků skupin MNŽ.
V čem spočívá?

Známka na vysvědčení ve spolupráci s TU za učivo kmenové třídy, za nadstavbu slovní
hodnocení –podkladem bodové hodnocení a plánpožadovaných výstupů

Kreditní systém - maximální počet bodů (kreditů) 150, rozdělí se mezi předměty a vyučující

Vyučující si stanoví podle definovaného nadstavbového učiva počty bodů na jednotlivé práce žáků (pololetní, projekty…)Průchodnost skupin MNŽ

  • nový žák - posudek PPP + 2 měsíce diagnostický pobyt
  • při nesplnění bodového limitu 100 bodů za pololetídítě odchází z programu MNŽ do kmenové třídy
  • pokud se bude chtít vrátit, musí vypracovat prázdninovou práci a návrat je možný pouze do naplnění kapacity skupiny
  • po opětovném návratu do skupiny MNŽ se s žákem nakládá jako s novým (posudek, diagnostika)

 

Respektujeme autorská práva autorů obrázků.

Přihláška do programu MNŽ

Přihláška do programu MNŽPřihláška do programu MNŽ

Spolupracující a poradní instituce


Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4

Francouzská 56, Praha 10

koordinátor pro MNŽ PhDr. Pavla Picková

tel. 267 997 011, e-mail poradna@ppppraha.czwww.ppppraha.cz

Další kontakty:

http://www.talent-nadani.cz/

http://www.centrumnadani.cz/

http://www.ippp.cz/

http://www.mensa.cz/

http://rvp.cz/

http://www.uiv.cz/

http://www.msmt.cz/

http://www.cermat.cz/

http://skolamanesova.cz/

http://talnet.cz/talnet_new/

Akce programu MNŽ ve školním roce 2014/2015

Koumáci po stopách Zdeňka Buriana

 12.9. se ve Chvalském zámku Koumáci vydali po stopách Zdeňka Buriana 12.9. se ve Chvalském zámku Koumáci vydali po stopách Zdeňka Buriana 12.9. se ve Chvalském zámku Koumáci vydali po stopách Zdeňka Buriana 12.9. se ve Chvalském zámku Koumáci vydali po stopách Zdeňka Buriana

Mikroskopie hrou

10.9.2014 Koumáci navštívili interaktivní výstavu Mikroskopie hrou v Kongresovém centru kde objevovali skrytá tajemství a záhady nanosvěta!10.9.2014 Koumáci navštívili interaktivní výstavu Mikroskopie hrou v Kongresovém centru kde objevovali skrytá tajemství a záhady nanosvěta!10.9.2014 Koumáci navštívili interaktivní výstavu Mikroskopie hrou v Kongresovém centru kde objevovali skrytá tajemství a záhady nanosvěta!10.9.2014 Koumáci navštívili interaktivní výstavu Mikroskopie hrou v Kongresovém centru kde objevovali skrytá tajemství a záhady nanosvěta!10.9.2014 Koumáci navštívili interaktivní výstavu Mikroskopie hrou v Kongresovém centru kde objevovali skrytá tajemství a záhady nanosvěta!10.9.2014 Koumáci navštívili interaktivní výstavu Mikroskopie hrou v Kongresovém centru kde objevovali skrytá tajemství a záhady nanosvěta!

Můj nový život

Koumáci podpořili projekt Můj nový život, který má přinášet radost, pomoc a podporu dětem léčeným pro zhoubné nádorové onemocnění v celé ČR příspěvkem do vyhlášené soutěže NEJHEZČÍ SEN, KTERÝ BYSTE SI PŘÁLI, ABY SE VÁM ZDÁL.
Koumáci podpořili projekt Můj nový život, který má přinášet radost, pomoc a podporu dětem léčeným pro zhoubné nádorové onemocnění v celé ČR příspěvkem do vyhlášené soutěže NEJHEZČÍ SEN, KTERÝ BYSTE SI PŘÁLI, ABY SE VÁM ZDÁL.

Zpráva o činnosti skupin mimořádně nadaných žáků

 Ve školním roce 2013/2014 naše škola pokračovala ve svém programu péče o mimořádně nadané žáky segregací na určité předměty do skupin maximálně po patnácti žácích a integrací v běžných třídách na ostatní předměty. Snažíme se tak o využití schopností dětí a jejich rozvoj v menších skupinách, ale nezapomínáme na kontakt s běžnými vrstevníky a rozvíjení sociálních kompetencí. Tento model se nám velmi osvědčil a hodláme ho rozvíjet a upevňovat i v dalších letech.

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské centrum

Výchovný poradce
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
iveta.bassyova@zscurie.cz 
777 777 075


Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz

 


zápis do první třídy  11. a 12. 4. 2018školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          


                  kalendář školního roku
                           zájmové kroužky

Fotogaleri proběhlých akcí
               fotogalerie a akce školy                                 školní družina
telefon: 775 612 721


Výsledek obrázku pro knihy
           čítárna - doporučené knihy


Výsledek obrázku pro ke stažení
                      soubory ke stažení 

Výsledek obrázku pro eu            projekty financované z EU

Etická výchova
                               etická výchova
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy